Megafonia i sistema d’alarma per veu

jul 7, 2015   //   Novetats

Sistema alarma per veu telexEls sistemes de megafonia son un element necessari per la comunicació d’avisos d’alarma i evacuació per veu. El codi tècnic de l’edificació obliga a donar una alarma als ocupants de l’edifici, d’acord als requisits del pla d’emergència i evacuació. Qualsevol alarma d’incendis ha de ser, com a mínim, acústica, i entre aquestes preferiblement un sistema de megafonia, amb un missatge clar d’emergència i evacuació, un missatge inequívoc, que redueix el temps de reacció, i el temps de sortida.

La normativa exigeix la instal·lació de sistemes d’evacuació per veu en llocs com centres hospitalaris, edificis de pública concurrència amb més de 500 persones, i túnels. Un sistema d’evacuació per veu pot salvar les vides de molta gent.

La norma internacional IEC 60849 de 1998 regula com han de ser els sistemes des sonorització i difusió utilitzats per efectuar una mobilització ràpida i ordenada dels ocupants d’àrees interiors o exteriors en una situació d’emergència. La norma marca la necessitat de redundància en el sistema, de supervisió de les línies, de prioritat dels avisos d’emergència i evacuació davant altres usos com poden ser el fil musical o els avisos organitzatius.  En un sistema d’evacuació per veu els missatges han de sortir sense requerir la presència d’un operador. Els missatges han de ser clars, curts, inequívocs, i preferiblement planejats amb anterioritat. El nivell sonor ha de ser suficient, 65dB a tota la zona, o 5dB per damunt el soroll ambiental, i sempre per sota dels 120dB. La qualitat del sistema ha d’oferir missatges comprensibles e intel·ligibles. El sistema ha de programar la repetició d’un missatge o la successió de diversos missatges fins al final del període d’emergència.

Les normes EN54-16 i EN54-24 indiquen com han de ser els components del sistema de megafonia i els altaveus. El sistema ha de disposar d’un micròfon de missatges d’alarma, el circuits han de ser redundants, els cables s’han de canalitzar independentment d’altres cables per canalitzacions amb baix risc d’incendi, i els cables de connexió del sistema han de ser ignífugs.

Els sistemes de megafonia i alarma per veu son la solució perfecta d’evacuació, missatges i música ambiental per a diverses aplicacions com escoles, hotels, centres comercials, industria, oficines, on la protecció de les persones és essencial.

A telex dissenyem, instal·lem i mantenim sistemes de megafonia i evacuació per veu, d’acord als plans d’emergència i evacuació, i a la legislació i normativa vigent d’emergència i evacuació.

Motius per contractar un manteniment

manteniment o garantia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les telecomunicacions entren a les empreses amb intenció de quedar-se i amb voluntat de ser una eina necessària, vertebral de l’activitat de l’empresa. Es freqüent que un sistema de telecomunicacions, i no importa massa de quina tecnologia (wifi, telefonia, vídeo conferència, un enllaç de radio, o una xarxa de fibra òptica) s’instal·lin en fase de proves, com una nova experiència, amb l’objectiu d’arribar a conèixer la seva utilitat, i en poques setmanes, o mesos, passi a ser quelcom necessari, i formi part de les infraestructures bàsiques de l’empresa, igual de necessàries com el subministrament d’electricitat, o l’aigua.

Arribat a aquest punt és necessari assegurar el funcionament sense interrupcions del sistema. Una aturada del sistema afecta la productivitat de l’organització, amb uns costos directes de substitució i reposició del servei, i uns costos indirectes per pèrdua d’oportunitat. Posem per cas, què val estar una jornada laboral sencera sense servei de telefonia? Quina despesa extra suposa substituir el servei de telefonia, i quantes oportunitats comercials i comandes es poden perdre en un dia sense servei telefònic?

L’assegurament de la continuïtat del servei comença en el procés de compra, primer escollint un disseny que compleixi els requeriments del projecte, utilitzi la tecnologia adequada, amb el preu just; després triant materials de qualitat, de fabricants reconeguts que comprometen la seva marca en cada producte subministrat; i finalment amb l’elecció de l’empresa de serveis encarregada de posar en marxa el sistema. L’instal·lador és el responsable d’implementar el sistema en tota la seva capacitat, configurar-ho adequadament, fer les proves de funcionament, i realitzar la necessària formació de l’usuari. En les seves mans està en bona part l’èxit del projecte.

I un cop instal·lat s’ha de contractar el servei de manteniment necessari, d’acord als requisits de continuïtat. Si el sistema es perifèric, com pot ser unes càmeres en la zona de producció instal·lades amb motius més aviat dissuasoris, amb la garantia del fabricant, i la garantia d’instal·lació és suficient. Però si el sistema està al cor de l’organització, com és el sistema de telefonia, un enllaç de fibra entre oficines i la planta de producció, o els switchos del cpd, la garantia no n’hi prou. La garantia del fabricant, al contrari que el manteniment, no ens assegura de disposar d’equips de substitució o peces de recanvi en un termini concret. La garantia de la instal·lació, al contrari que el manteniment, no compromet a l’empresa de serveis a disposar de recursos humans i tècnics per oferir un temps de resposta que l’avaria necessiti. Amb la garantia, i sense manteniment, posem la continuïtat del servei en mans de l’atzar, i la bona voluntat de les persones.

Telex ofereix manteniment de sistemes de telecomunicacions, instal·lat o no per nosaltres, amb temps de resposta de quatre hores o menor, horari laboral o festiu, amb o sense reposició avançada d’equips, i opció de manteniment preventiu, i sempre amb l’objectiu final de maximitzar el temps de servei del sistema, evitant la possibilitat d’avaries, i reduint el temps d’aturada en cas d’interrupció. Els responsables de IT han de triar entre la tranquil·litat del manteniment, o la valentia de la garantia.

telex desplega fibra òptica a la ciutat de Tarragona

juanjo treballant a jazztel

 

L’operador Jazztel està en procés de desplegament de la xarxa de distribució de fibra òptica a la ciutat de Tarragona. La fibra òptica es el medi ideal per fer arribar la banda ampla a les llars de Tarragona. Telex col·labora amb Jazztel en la instal·lació amb tasques com l’estesa de cable, muntatge de caixes a distribuïdors sota terra, o paret, grapat de cable a façana, fusions de la fibra Monomode, i proves reflectomètriques. Tots els treballs s’estan desenvolupant amb plena satisfacció de l’enginyeria de direcció d’obres i l’operadora.

Aquest projecte es un més que completa l’amplia experiència de telex en el món de les telecomunicacions.

Consultoria en telefonia

consultoria en telecomunicacions

 

 

 

 

 

 

 

 

Els canvis econòmics i organitzatius actuals obliguen a un ús de les comunicacions més eficient i eficaç.  Les empreses i organitzacions disposem de menys personal, més feina, i una exigència de major servei, de més disponibilitat. Es requereix un temps de resposta menor que permeti atrapar les oportunitats. La solució a aquesta paradoxa es la tecnologia. Un servei de comunicacions modern, intel·ligentment dissenyat, i correctament configurat permet millorar el servei al client.

L’estudi de les necessitats del client ens servirà per dissenyar el servei d’atenció telefònic per que totes les trucades entrants siguin ateses, i arribin al seu destí en el menor temps possible. Un bon sistema de comunicacions millora la disponibilitat de l’empresa, i ofereix eines de gestió i control per conèixer i avaluar el tractament de les trucades entrants, mesurant el temps de resposta, les trucades no contestades, etc. L’objectiu es que el client que contacta amb nosaltres, es senti des del primer instant ben rebut, amb una locució de benvinguda professional i multi-idiomes, i confortable amb la imatge musical de l’empresa. Després, es guiat per un sistema intuïtiu, de fàcil ús, configurable i adaptable per horari i dia,  fins contactar amb el seu destinatari, amb la màxima rapidesa i disponibilitat.  El sistema busca el destinatari, a través de la xarxa, allà on sigui, el telèfon fix de la oficina, el mòbil, un telèfon desviat de la delegació, el telèfon de casa, etc,  i li entrega la trucada. I si no es possible permet la gravació de missatges que ràpidament son enviats al destinatari. El sistema s’adapta a cada empresa, utilitzant la tecnologia disponible: números directes, operadora automàtica, comunicacions unificades, extensió mòbil, telefonia ip, etc.

La consultoria també aborda les trucades sortints. Una correcta gestió dels permisos de comunicacions de cada usuari, i un encaminament intel·ligent de les trucades, amb una adequada elecció de l’operador, abarateix el cost de comunicacions de les empreses i organitzacions.

Telex us proposa una consultoria de comunicacions que analitza el sistema telefònic que el client disposa i proposa els canvis de configuració, canvis organitzatius, ampliacions del sistema o modificacions, per adaptar-se a aquests nous temps.

Enterasys, xarxes segures

nov 20, 2013   //   Novetats, Veu IP, Wifi, xarxa ip

En el nucli de les xarxes ip trobem els commutadors ethernet o switchos. Aquests dispositius son els responsables de la connectivitat dels dispositius de xarxa. En una xarxa petita, el switch es un commodity, cal conèixer el nombre de boques necessàries, la velocitat de transmissió, endollar i funcionar. En xarxes més grans es fa necessari un procés de disseny. Quins son els criteris a l’hora de dissenyar el switching o nucli d’una xarxa ip? Connectivitat, ample de banda, redundància, i capacitat de gestió i monitorització. Entenem per connectivitat conèixer el nombre de dispositius, i saber on son per disposar de boques suficients de coure o fibra allà on sigui el dispositiu terminal, així com la connectivitat entre switchos. Ample de banda es el requeriment principal dels clients (que els paquets circulin molt de pressa). Per això cal dissenyar xarxes amb la velocitat necessària per cada dispositiu, amples de banda més exigents als troncals de connexió de switchos, i un backplane que sigui capaç de gestionar tot el tràfic sense interrupcions. També es necessari disposar i configurar protocols de qualitat de servei per prioritzar terminals, o tipus de tràfic. I què passa quan un dispositiu de la xarxa deixa de funcionar? Es necessari que la xarxa s’hagi dissenyat amb redundància, duplicant dispositius, enllaços, i evitant el punt únic de fallida. La xarxa s’ha de recuperar d’avaries, habilitant camins paral•lels a fi d’evitar o minimitzar el seu efecte.

Enterasys, xarxes segures

Els productes de ENTERASYS fan tot això des de fa més de vint anys, i a més inclouen un plus propi d’aquest fabricant, la seguretat. Enterasys, xarxes segures. Aquest concepte es el que ha valgut la compra del fabricant per Extreme Networks. Tradicionalment la seguretat, un concepte molt valorat pels responsables de IT, s’ha confinat al perímetre de la xarxa amb l’ús de tallafocs, i als dispositius terminals amb antivirus, antispyware, etc. L’aposta de Enterasys es securitzar la xarxa extrem a extrem. Identificar als dispositius que es connecten a la xarxa i assignar-los un perfil que els hi permeti fer un ús responsable de la xarxa. Cada boca de switch Enterasys té la intel•ligència suficient per sol•licitar una identificació al terminal (la mac, una validació radius, o via portal cautiu) i consultant les polítiques de seguretat assignar-li un perfil, que inclou una vlan, una priorització per qualitat de servei, un filtratge de tràfic permés (amb regles de nivell dos, tres i quatre), i una assignació d’ample de banda d’entrada i de sortida, i priorització a algun tràfic seleccionat. I tot configurat des d’una plataforma de gestió amigable. I el mateix amb xarxes wifi. Els nodes d’accés wifi no son més que switchos on els terminals es connecten via wifi, amb les mateixes característiques de seguretat.

La configuració es molt intuïtiva. Definir rols d’usuaris, per exemple: enginyers de disseny, comptables, direcció, convidats, telèfons, impressores. Assignar vlans, qualitat de servei, i filtres de tràfic. Transmetre la configuració a tots els switchos. Quan es vol fer un canvi, es tant fàcil com fer el canvi a la plataforma de gestió, i enviar la nova configuració a tota la xarxa. El sistema permet detectar tràfic maliciós a la boca de switch i filtrar-lo. L’eina de configuració també ens permet monitoritzar la xarxa, els switchos, i els dispositius terminals, millorant i ampliant la visibilitat que tenim de la xarxa. Enterasys es un producte fantàstic per millorar la seguretat de la xarxa, per facilitar l’accés de la xarxa a convidats, permetre la connexió de dispositius personals dels empleats (byod), i configurar una xarxa per a dispositius de telefonia ip.

Telex estem satisfets de ser partners de Enterasys des de fa molts anys.

La nostra forma de fer

Telex som una empresa de serveis, amb un fet diferencial: utilitzar els valors en tota la nostra activitat laboral. Sabem que hi han més empreses que fan o podrien fer el que nosaltres fem (la tecnologia està a l’abast de tothom), però sabem que com nosaltres ho fem, no ho ha fa ningú.
L’equip de telex sap combinar solucions intel·ligents amb decisions prudents. Ens apropem als clients amb una actitud amable, i desenvolupem relacions basades en la sinceritat, vigilant honestament els interessos del client.

Hem pensat que potser un vídeo ajudaria a explicar-nos.

Perquè invertir en equips de videoconferència si ja tinc skype?

videoconferència

La videoconferència existeix des de fa temps. Ens hem cansat de veure-la al cinema, però no ha tingut una gran acceptació pels usuaris domèstics. S’entén per que amb la veu ja en tenim prou. Però no sempre es així. Molts avis parlen amb els seus nets a l’altra punta del món amb videoconferència amb programes gratuïts. Aquí el contacte visual es fa tant o més important que les paraules.

En el món dels negocis sabem que hi ha coses que es poden fer amb un correu, altres amb una trucada, i altres que s’han de fer amb la persona al davant. El contacte visual en els negocis ens aporta informació que sovint supera la informació verbal. Necessitem compromís i confiança, i aquesta informació habitualment la trobem en un gest, en un somriure, en una mirada. I amb aquesta necessitat la videoconferència s’ha instal.lat dins les empreses. Habitualment primer com alguna cosa experimental, utilitzant eines gratuïtes com skype, i amb els col.laboradors habituals, els delegats d’altres països, els venedors de viatge comercial. Després, quan la direcció enten que la videoconferència es una millora la productivitat de l’empresa, es el moment de fer el salt a una solució de videoconferència professional.

Amb el ús les empreses entenen que la videoconferència aporta beneficis:

–          Alguns viatges es poden substituir per videoconferències amb l’estalvi de temps i costos directes i indirectes que això suposa

–      La videoconferència ens permet un contacte més habitual amb col.laboradors, i delegats. I una millor comunicació es sempre un augment del rendiment, de la confiança, de la correcta transmissió d’objectius, del sentit d’equip.

–         Les videoconferències amb clients serveixen per estar més aprop seu, i ser el primer de conèixer les seves necessitats, i així poder incrementar les vendes.

I es quan aquesta eina ens es necessària que podem pensar en una inversió en videoconferència professional. Hem de tenir molta confiança amb el client per proposar-li una videoconferència amb skype. No podem posar la imatge de l’empresa en mans d’una eina gratuïta, i d’un ample de banda no garantit.

Com a videoconferència professional existeixen diverses alternatives. Videoconferència personal per a ús d’una sola persona; videoconferència de sala, per a reunions de diverses persones; i telepresència, quan es volen reunions amb una realitat compartida entre dues seus. La videoconferència professional afegeix funcions com la compartició de documents de treball, multiconferència per connectar més de dos usuaris, usuaris mòbils utilitzant tabletes o el propi ordinador.

El que es ben cert es que la videoconferència incideix en els dos objectius principals de totes les empreses avui en dia: l’estalvi de costos, i l’increment de vendes.

Benvinguts a tots els que utilitzeu skype, per que aviat veure la necessitat de fer un pas endavant.

Grans solucions a petits problemes (O senzilles solucions a grans problemes)

aquí no hi ha cobertura

El telèfon mòbil es una eina bàsica en les comunicacions personals i professionals. Gràcies a factors com la comoditat de les comunicacions sense fils, el fàcil ús dels dispositius, equips atractius, tenir l’agenda de contactes incorporada al sistema, fa que la telefonia mòbil sigui possiblement el medi de telecomunicacions més utilitzat. Un gran sistema de telecomunicació, molts usuaris i dispositius fent ús d’una xarxa aliena, amb les avantatges del cost per ús, i amb el problema de no poder gestionar la xarxa. La cobertura es la que és. Les operadores no pregunten a l’usuari si la senyal arriba o no arriba. Els usuaris pateixen problemes de cobertura, pocs a zones urbanes i més a zones industrials i rurals.

Sovint la cobertura es bona fora de l’edifici, però dintre res de res. Molts soterranis sense cobertura, o zones on les converses es tallen. En aquests casos tenim la solució: repetidors GSM. Equips amb una antena captadora a instal·lar a l’exterior de l’edifici, i una antena repetidora a l’interior. Equips que presenten una simultaneïtat de converses, i que poden repetir les comunicacions 3G.

Una solució senzilla a un problema que pot ser gran.

A telex estem especialitzats en buscar i donar solucions als problemes de telecomunicacions de les empreses. Quin es el teu problema?

L’importància del wifi en zones turístiques

gen 15, 2013   //   Novetats, Turisme, Wifi

La importancia del wifi quan viatgem

Cada cop hi han més zones wifi als llocs turístics. Ens agrada viatjar amb algun dispositiu mòbil que ens permeti disposar de la informació de l’empresa, estar en contacte amb amics i família,  poder cercar un restaurant, el proper hotel, l’horari d’un museu, o poder entretenir-se amb un joc o una pel·lícula en les hores mortes dels viatges.  Per als joves i adolescents aquest desig es converteix en una necessitat. I certament cada cop es troben més zones wifi a hotels, càmpings, aeroports, restaurants, etc; sovint gratuït i sovint de pagament.

Però es clar que això del wifi es una inversió per aquests establiments. I en uns temps de crisi, els empresaris han de saber triar bé les inversions necessàries. I aquest es el dubte: quina importància té el wifi en zones turístiques? Val la pena invertir en això?

Els nostres clients ens diuen que el servei wifi es una de les primeres preguntes abans de reservar una estada, i que es una de les característiques més importants a l’hora de valorar l’estada. També sabem que es una bona eina per incrementar el negoci, directament cobrant el servei, o indirectament incrementant el consum en bars, terrasses, restaurants, etc. Però, que diuen la resta de la gent? Si ho cerqueu a google aquestes son les respostes que podeu trobar:

“Els hostes volen un servei wifi potent i gratuït, i els hotelers ho veuen com un interessant diferenciador”  Pulsoturistico.com

“La existència de wifi gratuït es ara un dels principals serveis sol.licitats pels nostres clients, i condiciona cada cop més les decisions de reserva. Tot i que des de fa algun temps NH Hotels ha estat oferint aquest servei de forma gratuïta a recepció, volem extendre’l a les habitacions amb un sol propòsit: satisfer les necessitats del nostres hostes, i fer-los sentir com a casaMariano Pérez Claver, Presidente de NH Hoteles

“…hem arribat a la conclusió que oferir wifi gratuït als hotels pot suposar un increment a la valoració de l’hotel per part dels seus clients de fins un 8,2%Jacques Bulchand, professor de la facultat d’Economia, Empresa i Turisme, de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria

TripAdvisor, la major web de viatges del mon, ha anunciat els resultats de la primera enquesta 360° que revel.la les tendències d’allotjament d’acord als viatgers, propietaris, i gerents d’establiments hotelers. L’accés wifi a internet ha estat seleccionat com el segon servei més valorat amb un 71%TripAvisor

“…porta a molts viatgers a no poder desconectar-se per massa temps del seu correu electrònic, o de l’accés a les seveis eines de gestió d’empresa. Es per això que cada cop es més usual que qui viatgi cerqui que els hotels disposin amb connexió wifiBlog despegar.com

“Un de cada tres hotelers (el 34%) té pensat implementar un sistema wifi dintre els propers sis mesos” www.hosteltur.com

“Els turistes ja no poden viure sense wifi. I si parlem de turisme de negocis, la seva disponibilitat es clau per prendre la decisióCentro de Innovación Turística de Andalucia

“La gent vol estar connectada les 24 hores del dia, els set dies de la setmana” Jonathan Kletzel, analista de logística de PWC

“Més d’un terç dels enquestats (37%) tenen en compte la cobertura mòbil de dades a l’hora de decidir destí. De fet el 86% vol tenir connectivitat wifi a l’hotel per satisfer la seva addicció a internet” Estudi del fabricant d’equips de telecomunicacions Brocade

“Go Airport Express va preguntar als seus clients per quins serveis o comoditats estarien disposats a pagar de més. Al capdavant de la llista, i com a segon wifi amb un 33% “  Go Airport Express

Tots els comentaris, opinions i estudis apunten el mateix, el servei wifi s’ha convertit en un subministrament necessari com abans ho ha estat, per exemple,  l’aigua calenta, o la il·luminació. Les empreses turístiques estan obligades a implementar un servei wifi pels seus clients, bé per generar nou negoci, o bé per mantenir els clients actuals.

Telex s.a. som especialistes en wifi. Realitzem projectes de sistemes wifi per a empreses, incloent anàlisi necessitats, estudi cobertura, estesa de cablatge, muntatge equips, configuració equips, proves de client, garantia i manteniment del sistema.

Gràcies 2012

des 28, 2012   //   Novetats, Telecomunicacions Tarragona

Acabem el 2012 amb els deures fets. Amb aquest portem disset anys. Tots han estat apassionants. Els primers, quan dia a dia fèiem realitat un projecte, alhora que descobríem tot el que no sabíem. Els següents, on vam créixer gràcies a l’augment de la cartera de clients, i de la cartera de productes. Seguidament, una etapa de consolidació, treballant per professionalitzar l’empresa i definint procediments per garantir la qualitat del servei. I ara aquests anys navegant enmig de l’entorn econòmic desfavorable que ens envolta.

Enguany acabem amb els deures fets. Després de dotze mesos d’esforç, hem aconseguit els objectius de negoci que ens havíem marcat. I a més, i així ens ho diuen els clients i ho hem pogut comprovar, estem oferint la millor qualitat de servei dels integradors de telecomunicacions de la zona. I ara que s’acaba l’any, és el moment d’agrair a tots els que ho han fet possible. Gràcies als clients que han confiat les seves inversions en telecomunicacions amb nosaltres. Entenem el que ens demanen, i estarem al seu costat. Gràcies als treballadors, perquè ells són l’anima de telex. Ells són qui converteixen les paraules en obres i les promeses en realitats. Gràcies als proveïdors perquè han entès que junts i tots alhora, arribem més lluny que no pas cadascú per si mateix. Gràcies també als socis, per entendre que necessitem una empresa sòlida finançament, amb capacitat d’invertir en processos clau.

Acomiadem un any que marxa, i obrim el 2013 amb il·lusió, sabent que clients, treballadors, i proveïdors continuaran confiant en el nostre projecte, telex.

Bon any nou!

Pàgines:123»