AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Per tal d’acomplir l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris que el domini www.telexsa.com es propietat de TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, S.A. amb CIF A-43440023 i domicili social al carrer Estany, nau 51, parc 515, polígon industrial Riu Clar de Tarragona, codi postal 43006. També informem de les condicions d’ús del portal:

1. OBJECTE

TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, S.A. (Des d’ara també el prestador o telex) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús d’aquest lloc web.

Amb el que pretenem acomplir les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, telex facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, per conèixer la darrera versió, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte, suport i borsa de treball. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a telex permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.2. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular telex prohibeix a l’Usuari utilitzar el nostre web per transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal, familiar o la pròpia imatge de les persones;

(E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Telex col·laborarà plenament amb qualsevol autoritat encarregada de fer complir la llei o qualsevol requeriment judicial que insti a telex a revelar la identitat de qualsevol persona que col·loqui tal informació o matèria.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web si aquesta conté errors.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no serà responsable en casos d’errors de programació, causes que escapin del control de telex causes de força major, actuacions doloses o culpables de l’usuari, o circumstàncies anàlogues que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Telex no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, es reserva el dret a interrompre el funcionament de la pàgina web o dels seus serveis i continguts en cas de manteniment, motius tècnics o de seguretat i efectiu funcionament del web; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, telex , no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ja que telex no ha estudiat ni una part ni la totalitat de les pàgines web vinculades a la present. Vostè accepta que telex no es responsabilitzi del contingut de cap de les pàgines web vinculades a la present. Vostè accepta que telex no es responsabilitzi del contingut de cap pàgina externa al present al present lloc ni de cap altre lloc vinculat al mateix. Vostè accedeix al present lloc i a les pàgines externes o altres llocs sota el seu propi risc i sense l’autorització de telex. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web a l’adreça info@telexsa.com

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@telexsa.com

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats desenvolupades en aquesta, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.