Cablatge estructurat

Resolem qualsevol necessitat de comunicació de la seva empresa de forma fiable. Instal·lem tot tipus de components com cables, connectors, repartidors o armaris de distribució i en fem el manteniment.

Un Sistema de Cablatge Estructurat (SCE) consisteix en l’aplicació d’un conjunt de components tecnològics amb la finalitat de crear una xarxa pròpia.

Solucions de connectivitat

L’aplicació d’una correcta solució en el sistema de cablatge estructurat de la nostra empresa és molt rellevant, ja que si es produïssin interrupcions del servei, patiríem un fort impacte en la productivitat. Per a la seva posada en marxa, s’establirà una jerarquia que ens permeti crear un sistema obert que doni resposta a les necessitats de comunicació. Una vegada feta la instal·lació, serà senzill i barat realitzar-hi ampliacions o modificacions.

Tipus de cablejat

El cablejat de xarxa més utilitzat en el món de les empreses són: Categoria 5; Categoria 6; Categoria 6A i Categoria 7.

Instal·lació del cablatge estructurat

La instal·lació del cablatge que realitzem a la nostra empresa serà flexible perquè perduri en el temps, amb independència de l’evolució tecnològica dels equips informàtics. La millor forma de garantir la durada d’un cablatge és dissenyar-ho sota la normativa de sistemes estructurats de cablatges ISO/IEC 11801. El compliment rigorós d’aquesta normativa assegura que el cablatge suportarà les xarxes informàtiques actuals i que aquest cablatge serà el model amb què es fonamenten els futurs desenvolupaments de xarxes informàtiques.

Fibra Òptica

Des de telex instal·lem la fibra òptica per tal de cobrir llargues distàncies sense que es produeixin interferències i amb les màximes garanties de connexió. També oferim una auditoria i certificació de xarxes de fibra ja existents.

La tecnologia de fibra òptica és l’eina del futur per a les empreses. Es tracta del millor mitjà de transmissió en telecomunicacions perquè permet enviar grans quantitats de dades a gran velocitat.

Com funciona la fibra òptica?

Un cable de fibra òptica està format per un conjunt de fibres òptiques que transporten paquets d’informació des del seu origen fins al seu destí a través d’impulsos lluminosos. Aquesta és la principal diferència amb els cables de coure convencionals, els quals treballen per impulsos elèctrics. Els cables de fibra òptica són de vidre o plàstic i s’utilitzen, sobretot, per les trucades telefòniques i la transferència de dades a gran velocitat.

Instal·lació de fibra òptica

La instal·lació de fibra òptica consta de dues parts com són l’estesa de cable i la posterior connexió dels dos extrems. Aquesta, bàsicament, es fa a través de la fusió de les fibres per arc voltaic. El més important és comprovar la pèrdua òptica i la reflectometria.

Beneficis d’utilitzar fibra òptica

Els beneficis per a la nostra empresa si utilitzem la fibra òptica, són molts. Ofereix un ample de banda que permetrà enviar una gran quantitat de dades a gran velocitat, molt superior a les dels cables convencionals. Ofereix immunitat a les interferències electromagnètiques, gran resistència mecànica i a les temperatures extremes (calor i fred). La fibra òptica també facilita la seva instal·lació tant per la mida i lleugeresa com per la flexibilitat. Però el seu primer gran avantatge és que la cobertura de fibra òptica permet abastar llargues distàncies.

SAI

Un sistema SAI és imprescindible per a la seva empresa. Per aquest motiu, treballem amb els millors dispositius del mercat per tal de garantir el subministrament elèctric davant d’un eventual tall de subministrament, més enllà de regular i condicionar el corrent elèctric que proporciona la companyia.

SAI és l’acrònim de Sistema d’Alimentació Ininterrompuda, en anglès ‘Uninterruptible Power Supply (UPS)’. És un dispositiu capaç de subministrar corrent elèctric d’alta qualitat quan es produeix un tall de subministrament.

Com funciona un SAI?

Els SAIs són dispositius que compten amb una o diverses bateries internes, que s’adeqüen al corrent i que s’activen quan no els arriba subministrament elèctric. Normalment, proveeixen l’energia elèctrica necessària per assegurar les dades i arxius de la nostra empresa.
Els problemes que activen un SAI són diversos i força comuns. Per exemple, davant d’un tall del subministrament elèctric; caigudes de tensió; sorolls elèctrics; variacions de freqüència o sobretensions.

Per què tindre un SAI a l’empresa?

Amb un SAI disposarem del temps necessari per assegurar la informació que estem utilitzant i apagar els ordinadors amb seguretat quan es produeixi una avaria relacionada la xarxa elèctrica, a més d’un subministrament elèctric de qualitat que allarga el temps de vida dels dispositius informàtics i telefònics. L’autonomia dels SAIs és limitada. Per tant, si el problema persisteix i es vol seguir treballant, s’hauria de passar a un altre sistema d’alimentació.

Tipus de SAIs

Tipologies diferents de SAI:

UPS Line Interactive: Model més segur i amb més prestacions que el model Offline. Per exemple, dona resposta davant les caigudes de tensió o variacions de freqüència. S’utilitza per als ordinadors de gamma mitjana, servidors de xarxa o equips d’oficina.

UPS Online: Model més avançat, professional i el que més avaries elèctriques corregeix. Pensat per grans oficines amb àmplies instal·lacions informàtiques o clústers que exigeixen una operativitat les 24 hores els 7 dies de la setmana.

Projectes realitzats