La present Política de privacitat s’aplica a totes les pàgines web de telex proveïdes d’URL. Es tracta d’una declaració de la política i les pràctiques generals de telex respecte de la privacitat que determina la manera en què obtenim, emmagatzemem i utilitzem dades personals referents a persones físiques. La nostra política de privacitat és de fàcil accés, ja que apareix a la nostra pàgina inicial i està vinculada a tots els punts de qualsevol pàgina web en què se sol·licitin dades personals. En aquests punts, pot proporcionar, si escau, una explicació més detallada sobre l’ús previst per les dades sol·licitades. La present Política, conjuntament amb les explicacions suplementàries, si s’escau, està pensada per facilitar una protecció de la privacitat adequada per a qualsevol visitant o usuari de les pàgines web de telex.

Compromís de privacitat

En el context de la present Política, el terme “dades personals” fa referència a la informació, com, per exemple, el seu nom, data de naixement, adreça de correu electrònic o domicili, que serveix per identificar-lo a vostè. En informatitzar les seves dades personals, ens comprometem a complir estrictament la normativa vigent sobre la protecció de la privacitat. D’acord amb aquest compromís, garantim el compliment per part del nostre personal d’unes normes estrictes de seguretat i confidencialitat.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT:

Entitat responsable del tractament: TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, S.A.
CIF: A-43440023
Domicili: Carrer Estany, nau 51, parc 515, polígon industrial Riu Clar 43006 TARRAGONA
Correu electrònic: info@telexsa.com

2. DADES QUE RECOLLIM

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents formularis i serveis oferts a la pàgina web
Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

Telex manifesta que la informació que l’usuari faciliti a través del web serà emmagatzemada i tractada observant el deure de secret i confidencialitat.

La major part de la informació que telex obté de les seves pàgines web és de caràcter anònim, referint-se, per exemple, a les pàgines que un visita o les cerques que realitza. Quan vostè visita la nostra pàgina web, no captem cap dada personal seva, excepte amb la seva autorització.

Telex tracta informàticament les dades anònimes per afavorir la millora del contingut del seu lloc web i per recopilar estadístiques globals sobre les persones que visiten les nostres pàgines web, per a usos interns d’investigació de mercat. Per a això, telex pot instal·lar fitxers “cookie”, segons s’informa en la política de cookies, que capten el nom de domini de primer nivell de l’usuari (per exemple, “grosmail.com” en el cas de l’adreça de correu electrònic ” pep@grosmail.com “), i la data i hora de la visita. Els fitxers “cookie” en si no poden utilitzar-se per descobrir la identitat de l’usuari. Es tracta d’un conjunt de dades de grandària molt reduïda que s’envia al seu navegador i s’emmagatzema en el disc dur del seu ordinador. Els fitxers “cookie” no perjudiquen el seu ordinador. Vostè pot configurar el seu navegador per avisar quan rep un fitxer “cookie”, i d’aquesta manera podrà decidir si vol admetre’l o no.

3. L’ÚS PREVIST PER LES DADES PERSONALS

Les dades facilitades per l’usuari s’utilitzaran d’acord amb les finalitats següents:

– Proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web.
– Atendre les sol·licituds de l’usuari.
– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
– Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
– Realitzar totes aquelles activitats pròpies de telex per les presents indicades d’acord amb la legislació aplicable.
– Remetre les comunicacions comercials que creiem que podrien ser del seu interès, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER.
– Utilitzar les seves dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i, notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
– Gestió de CV i processos de selecció.

La major part dels nostres serveis no requereixen el registre de dades personals, i pot visitar la nostra pàgina web sense identificar-se. No obstant això, alguns serveis concrets poden requerir el registre de dades, en aquests casos, la negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

D’acord amb la LSSICE, telex no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que l’usuari rebrà de telex té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

4. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

5. DESTINATARIS DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS A L’ESTRANGER.

Telex no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ. Sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

6. EXERCICI DE DRETS

Els usuaris tenen reconeguda per la normativa vigent els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, portabiltat, oblit, i si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant enviament de correu postal a TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, S.A., c/ Estany, nau 51 Parc 515 Poligon Industrial Riu Clar  43006 TARRAGONA o per correu electrònic a info@telexsa.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades davant l’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES.

7. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals que obtenim en línia, telex empra unes xarxes de dades protegides pels més avançats dispositius de seguretat tallafocs ( “firewall”) i contrasenyes d’ús corrent, entre altres mesures de protecció. L’accés a les dades personals es restringeix al personal que necessiti disposar dels mateixos i que hagi rebut la formació adequada per gestionar correctament aquestes dades i complir unes normes estrictes de confidencialitat. Qualsevol col·laborador nostre que infringeixi la nostra Política de Privacitat haurà d’afrontar les corresponents mesures disciplinàries. El compliment per part dels nostres col·laboradors dels procediments i polítiques es controla i es comprova periòdicament. No podem oferir garanties absolutes contra tota pèrdua, ús indegut o modificació de les dades personals, però ens esforcem per evitar aquests extrems desafortunats.

Aquells tercers que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades – si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat en el tractament de telex, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

En aquest cas, telex limitarà l’accés a la informació i així mateix hi haurà subscrit els corresponents contractes en relació a les obligacions de protecció de dades, aquests tercers no poden utilitzar la informació proporcionada per altres fins diferents dels de la prestació de serveis.

Així mateix, telex es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, en endavant RGPD. Telex manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del web.

Confidencialitat de les dades personals:

Telex es compromet a no vendre, compartir, ni cedir d’una altra manera les seves dades personals en benefici de tercers aliens a telex. No obstant això, en alguns casos, aquestes dades poden ser objecte de cessió a tercers que actuen en nom o representació de telex o amb relació al negoci de telex, per al tractament informàtic d’aquestes dades personals d’acord amb la finalitat per a la qual es van obtenir.

Aquests tercers poden aplicar una política de privacitat diferent de la nostra. No obstant això, ens esforcem per garantir que proporcionin el mateix nivell de protecció que telex i, quan sigui procedent, els obliguem contractualment a tractar les dades transferides exclusivament per als fins autoritzats expressament per telex.

No compartirem amb tercers cap dada referent a un que sigui de caràcter confidencial (per exemple, dades mèdiques) sense obtenir prèviament el seu consentiment explícit. Vostè sempre tindrà l’opció de revocar posteriorment aquest consentiment. La revocació del consentiment pot impedir que telex respongui a algunes de les seves peticions. Sempre que sigui factible, telex notificarà als tercers que hagin tingut coneixement de les seves dades personals la revocació del consentiment pertinent.

8. CONSERVACIÓ

Telex limita l’emmagatzematge de les seves dades el temps raonablement necessari per als fins esmentats i d’acord amb els eventuals requisits jurídics i ètics pel que fa a la declaració o l’emmagatzematge de documentació.

Les seves dades es mantindran en els registres de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que va motivar la seva recollida, així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.

Les seves dades es conservaran durant el transcurs de la relació comercial o mentre un no s’oposi a la conservació daquestes. Un cop finalitzada aquesta relació, les seves dades romandran bloquejades durant el període de prescripció de les pertinents obligacions legals i se’n fa la supressió un cop desapareguin les mateixes.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

9. INFORMACIÓ ADDICIONAL

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual, es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i només per als mateixos fins abans informats.

NEWSLETTER

Les nostres Newsletter informen sobre els nostres productes i serveis, també conté informació sobre temes d’actualitat. L’enviament de les mateixes es realitza només en el cas que s’hagi registrat activament per aquest servei o en cas d’haver consentit expressament per part de l’interessat, l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. Si es subscriu al nostre butlletí de notícies, les dades personals que ha introduït allí es processaran per tal d’enviar el butlletí de notícies.

Telex garanteix el tractament confidencial de les seves dades. Si ho desitja, sempre pot donar-se de baixa del butlletí a través de diferents possibilitats: contacte directe amb nosaltres o a través de l’enllaç “donar-se de baixa”, que es troba dins de cada informatiu.

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS

Telex compta amb un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram creat per tal de publicitar els seus serveis.

El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes per fer-se seguidors del prestador a les xarxes socials (i / o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. Així mateix telex no es fa responsable de les polítiques de privacitat dels proveïdors de xarxes socials.

L’usuari haurà de recordar que si bé podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit, l’exercici d’aquests es veurà condicionat per la xarxa social davant la qual s’exerceixi aquesta opció.

Sent així, telex només podrà satisfer l’exercici d’aquests drets respecte a la informació que es trobi sota el seu control.

Telex realitzarà les següents actuacions:

Enviar missatges a l’usuari a través dels canals oferts per la Xarxa Social.
Accions de promoció, així com convocatòria de concursos.

L’usuari sempre podrà configurar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions.

Així mateix, telex  es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

INTEGRACIÓ DE YOUTUBE, GOOGLE i GOOGLE MAPS

Hem inclòs vídeos de YouTube en la nostra oferta en línia, que es guarden en www.YouTube.com i que es poden reproduir directament des del nostre lloc web. Aquests estan integrats en la “manera de privacitat ampliat”, el que significa que no es transfereixen dades personals dels usuaris a YouTube si no es reprodueixen els vídeos. Només quan es reprodueixen els vídeos, es transfereixen les dades esmentades en paràgraf següent. Telex no té influència en aquest accés a dades.

En aquest lloc web, utilitzem els serveis de Google Maps. D’aquesta manera podem mostrar directament mapes interactius al nostre lloc web i permetre l’ús còmode dels mapes.

En visitar el lloc web, YouTube i/o Google i/o Google Maps reben informació que vostè ha visitat el respectiu subsite del nostre lloc web. A més, es transfereixen les dades esmentades en el paràgraf següent. Això és independent si el YouTube i/o Google i/o Google Maps ofereixen un compte d’usuari, si ja ha iniciat sessió o si no hi ha un compte d’usuari. Si ha iniciat sessió a Google, les seves dades es comparen directament amb els del seu compte. Si no desitja que el seu perfil coincideixi amb el seu en YouTube i/o Google i/o Google Maps, ha de tancar la sessió abans d’utilitzar el botó. YouTube i/o Google i/o Google Maps guarden les seves dades com perfils d’usuari i utilitza amb finalitats publicitàries, d’investigació de mercat i / o de disseny orientat a l’usuari del seu lloc web. Aquesta anàlisi es porta a terme especialment (fins i tot per als usuaris que no estan registrats) per mostrar anuncis orientats a l’usuari i per tal d’informar a altres usuaris de la xarxa social, sobre les seves activitats en el nostre lloc web. Vostè té dret a oposar-se a la creació d’aquests perfils d’usuari. Per a l’execució d’aquest dret, s’ha de posar en contacte amb YouTube i/o Google i/o Google Maps.

Per a més informació sobre la finalitat i l’abast de la recopilació, i el tractament de dades per part de YouTube i/o Google i/o Google Maps, consulteu la Declaració de Privadesa. Allà també pot trobar més informació sobre els seus drets i la possibilitat de canviar la configuració per protegir la seva privacitat: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/. Google processa les seves dades personals també en territori nord-americà i actua sota l’Escut de Privacitat UE-EUA., Https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

ÚS DE WHATSAPP

Telex permetrà el sistema WhatsApp com a mitjà de comunicació amb els seus clients. No obstant això, telex no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, implantació de mesures tècniques o de seguretat, de l’existència de virus, de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquesta política de privacitat responsabilitat de Whatsapp a l’usuari, o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per aquest tercer.

Trobareu més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida i el tractament de dades per part del proveïdor del plug-in a la declaració de privacitat del proveïdor: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1# privacy-policy . Allà també pot trobar més informació sobre els seus drets i la possibilitat de canviar la configuració per protegir la seva privacitat.

INTEGRACIÓ VIMEO

En aquest lloc web podem utilitzar els serveis de Vimeo. D’aquesta manera l’usuari pot reproduir directament vídeos.

En visitar el lloc web, Vimeo rep la informació que vostè ha visitat el respectiu subsite del nostre lloc web. A més, es transfereixen les dades esmentades en el paràgraf següent. Això passa independentment de si Vimeo ofereix un compte d’usuari, si ha iniciat sessió o si no hi ha un compte d’usuari. Vimeo guarda les dades com perfils d’usuari i els utilitza amb fins publicitaris i d’investigació de mercat i / o disseny orientat a l’usuari de la seva pàgina web. Aquesta anàlisi es porta a terme especialment (fins i tot per als usuaris que no estan registrats) per mostrar anuncis orientats a l’usuari i per tal d’informar a altres usuaris de la xarxa social sobre les seves activitats en el nostre lloc web. Vostè té dret a oposar-se a la creació d’aquests perfils d’usuari. Per a l’execució d’aquest dret, s’ha de posar en contacte amb Vimeo.

Trobareu més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida i el tractament de dades per part del proveïdor en la seva declaració de privacitat. Allà també pot trobar més informació sobre els seus drets i la possibilitat de canviar la configuració per protegir la seva privacitat: https://vimeo.com/privacy. Vimeo processa les seves dades personals també en territori nord-americà i NO actua sota el Privacy Shield UE-EUA., Https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

SPAMMING

Telex no aprova la pràctica del “spamming”. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetit de missatges de correu electrònic no sol·licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb els quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el seu desig de no rebre aquests missatges.

En canvi, en el cas que telex d’acord amb la normativa vigent en matèria de consum electrònic, així com de protecció de dades, estimi que certa informació sobre productes o serveis, o d’una altra classe, pugui ser d’interès per a un, podrà facilitar aquesta informació per correu electrònic, amb el seu previ consentiment i oferint-li sempre l’oportunitat d’autoexcloure d’aquest servei.

DADES PERSONALS I DE MENORS

Telex no obtindrà, emprarà o comunicarà, sabent, dades personals de persones menors de 18 anys sense el consentiment previ de la persona que tingui la pàtria potestat (el pare, la mare o el tutor) atorgat a través d’un contacte directe, fora de línia. Proporcionarem a la persona responsable (i) notificació de la classe precisa de dades obtingudes del menor d’edat, i (ii) la possibilitat d’oposar-se a l’obtenció, ocupació o emmagatzematge d’aquestes dades en el futur. Telex compleix la Convenció de 20 de novembre de 1989 sobre els Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, aprovada pel Parlament espanyol, així com la legislació similar promulgada en altres països per protegir els menors d’edat.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

La present Política de Privacitat es refereix únicament a les pàgines web de telex, i no s’aplica a les pàgines web de tercers. Telex podrà proporcionar enllaços a altres pàgines web que creiem que poden ser d’interès per als nostres visitants. Ens esforcem per garantir que aquestes pàgines web compleixin les normes més exigents. No obstant això, donada la naturalesa de la World Wide Web, telex no pot oferir garanties respecte a la qualitat de tots els vincles a altres pàgines web que proposi, ni es responsabilitza del contingut de les pàgines web diferents de les de telex.

CONTACTAR AMB TELEX

Per a qualsevol consulta, per expressar qualsevol queixa sobre el nostre compliment d’aquesta Política de Privacitat, o per comunicar qualsevol recomanació o comentari per millorar la qualitat de la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic info@telexsa.com, amb el formulari de contacte del web, o a l’adreça postal que figura al peu de pàgina.

Telex es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat, i en aquest cas ho comunicarà a l’usuari perquè pugui revisar els canvis abans de continuar utilitzant els serveis que s’ofereixen.